Zwroty i reklamacje

1. Wobec obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2. W terminie 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient zawiadomi Sklep w formie pisemnej (na adres Sklepu) przysługuje prawo złożenia reklamacji.

3.W przypadku 3 dni od momentu dostarczenia zamówienia do Klienta w odniesieniu do produktów spożywczych (kawa, herbata, czekolada) w przypadku, gdy produkt nie spełnia warunków jakie w ofercie sprzedaży zaznaczył Właściciel.

4. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, na adres Sklepu lub mailowej na adres: sklep@palarnia-kawy.com. Pismo reklamacyjne powinno zawierać w szczególności opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców) i numer zamówienia.

5. Właściciel w ciągu 10 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego procedowania.

6. Wysyłka reklamowanego produktu musi być poprzedzone kontaktem ze Sklepem, w sposób określony w pkt. 3 w celu ustalenia szczegółów związanych z przesłaniem reklamowanego produktu. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, na warunkach uzgodnionych ze Sklepem, na adres Właściciela.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi wadliwy produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot pieniędzy, o którym tu mowa, nie obejmuje kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu do Sklepu. Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego produktu ponosi Sklep.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy kurierskiej lub poczty (wymagany podpis) i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Sklep. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

9. Klient, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez uszczerbku dla wagi i wyglądu produktu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).

10. Koszty odesłania produktu obciążają Sklep.

11. Klient, chcąc skorzystać z uprawnień opisanych w pkt 8 powyżej powinien pisemnie lub via e- mail wysłanego na adres:  sklep@palarnia-kawy.com  poinformować Sklep o zamiarze odstąpienia od umowy.

12. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 8 – 10, Sklep zwróci zapłaconą cenę za produkt (bez kosztów pierwotnej przesyłki) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zwrotnego otrzymania produktów.