Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Wskazujemy, że w niniejszym dokumencie dostępne są dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania przez naszą firmę danych osobowych, informacje dotyczące przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zasad korzystania przez nas z określonego oprogramowania pozwalającego na ocenę widoczności naszej strony. W niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu również informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu. 

Niniejsza Polityka prywatności składa się z następujących części:

Cześć I Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Cześć II Realizacja praw Osób, których Dane osobowe są przetwarzane

Część III Zasady wykorzystywania plików Cookies 

Cześć IV Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

CZĘŚĆ I Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Poniżej, w jasnej i czytelnej formie opierającej się na modelu „pytanie-odpowiedź”, przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych: Wskazujemy, że niniejsza klauzula informacyjna kierowana jest do naszych kontrahentów i klientów. Jeżeli Państwa dane osobowe mając być przez przez nas przetwarzane w innym niż wskazana poniżej celu jesteście Państwo o tym poinformowani.

1Kto jest administratorem moich danych osobowych?Administratorem danych osobowych jest Jarosław Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: NowyJa JAROSŁAW NOWAKOWSKI pod adresem: ul. Przełajowa 3 lok. 5, 94-044 Łódź, NIP 7272345225
2Jaka jest możliwość kontaktu z Administratorem?Administrator bezpośrednio nadzoruje proces przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym zachęcamy do kontaktu z Administratorem poprzez jeden z poniższych kanałów: Mailowo – na adres poczty elektronicznej: kontakt@palarnia-kawy.com Korespondencyjnie – na następujący adres do doręczeń Administratora:  ul. Przełajowa nr 3 lok. 5, 94-044 Łódź.
3Kiedy przetwarzane są moje dane osobowe, jaki jest cel i jaka jest podstawa przetwarzania tych danych wynikająca z RODO?Dane osobowe przetwarzany na potrzeby zawarcia różnego rodzaju umów lub wykonania na Państwa rzecz określonych usług lub świadczeń; Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w chwili zawierania umowy, składania zamówienia i kupowania naszych produktów albo usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Państwa dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu przygotowania dla Państwa indywidualnej oferty albo odpowiedzi na złożoną przez Państwa ofertę zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); Dane osobowe przetwarzamy również w celu wykonania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, a zatem wysłania Państwu towaru lub realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); W związku z zawartą umową lub świadczonymi na Państwa rzecz usługami może wystąpić sytuacja, w której konieczne będzie rozpatrywanie, odpowiadanie na kierowane przez Państwa do nas zgłoszenia dotyczące umowy lub świadczonej usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); W związku z zawartą umową konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych również w celu realizacji obowiązków spoczywających na nas, a wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o rachunkowości, do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  W przypadku wystąpienia między nami sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy lub usługi konieczne może być przetwarzanie Państwa danych również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym wypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest dochodzenie naszych praw lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami. Będziemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4Czy mam obowiązek podania danych osobowych?Wskazujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie tych danych może być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług. Niekiedy obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. Zawsze informujemy Państwa o zakresie danych, których podanie jest niezbędne, a co do których ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług.
5Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez wskazany okres czasu: przez cały okres niezbędny dla realizacji umowy, świadczenia usługi lub realizacji innych czynności na Państwa rzecz; przez okres 5 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania przez ten okres dokumentacji podatkowej albo przez okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa; przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami lub realizowanymi usługami.
6Komu moje dane osobowe są udostępniane?Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; Na zasadach wynikających z przepisów prawa, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne, na żądanie lub w zakresie niezbędnym dla podjęcia określonych czynności, Państwa dane osobowe przekazywane będą również organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom.
7Czy moje dane osobowe są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
8Czy mam prawo wniesienia skargi i kiedy?Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9Jakie inne prawa mi przysługują i jak Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych. w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Wskazujemy, że szczegóły dotyczące możliwości realizacji przez Państwa poszczególnych prawa wskazane są w Części II. 
10Jak są chronione moje dane osobowe?Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.  W celu zapewnienia tego bezpieczeństwa stosujemy odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Przy przetwarzaniu danych osobowych i ich ochronie uwzględniamy rodzaj przetwarzanych danych, cel ich przetwarzania, kontekst, ryzyko ich ujawnienia, w szczególności poprzez wykorzystanie procedur szyfrowania danych, stosowanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo tych danych.  
11Co jeszcze powinienem wiedzieć na temat przetwarzania moich danych osobowych?Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej może się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być przetwarzane przez nas w innym celu niż te, które wskazane zostały w pkt. 3 niniejszej tabeli i na innej podstawie prawnej niż tam wskazana, wówczas uprzednio poinformujemy Państwa o tym fakcie, jak również o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach.  Wskazujemy, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.  Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

CZĘŚĆ II Realizacja prawa Osób, których Dane osobowe są przetwarzane

 1. Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
 2. prawo do żądania sprostowania, 
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem,
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Poniżej wskazujemy szczegółowe procedury dotyczące realizacji Państwa poszczególnych praw.
1prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowychOsoba, której dane dotyczą uprawniona jest do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. W przypadku zgłoszenia żądania mającego na celu realizację prawa dostępu Administrator: W wyniku realizacji prawa dostępu do Danych osobowych, Osoba, której Dane osobowe dotyczą, uzyskuje kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2prawo do żądania sprostowania danych
Osoba, której dane osobowe dotyczą uprawniona jest do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.   W wyniku realizacji prawa do żądania sprostowania danych osobowych Administrator dokonuje niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia we wszystkich systemach ich Przetwarzania i zbiorach.
3prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)Osoba, której Dane osobowe dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  1) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  2) Osoba, której Dane osobowe dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;  3) Osoba, której Dane osobowe dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania; 4) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  5) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;  6) Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Osoba której Dane osobowe dotyczą nie jest uprawniona do żądania usunięcia jej Danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: Do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; Do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,  Do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; Z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; Do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że usunięcie Danych osobowych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
4prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowychOsoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia Przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy: Kwestionuje prawidłowość danych osobowych (ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych), Sprzeciwia się usunięciu danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, Żąda zastosowania ograniczenia przetwarzania w stosunku do danych, które powinny zostać usunięte, ale które są jej niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących jej roszczeń, Wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający Administratorowi Danych stwierdzić czy sprzeciw jest zasadny). W przypadku ustalenia, że zgłoszone żądanie jest uzasadnione Administrator dokonuje zaprzestania przetwarzania Danych osobowych, których dotyczyło zgłoszenie, za wyjątkiem ich przechowywania, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Administrator o fakcie uchylenia ograniczenia Przetwarzania informuje osobę której Dane osobowe dotyczą, przed uchyleniem tego graniczenia.

prawo do przenoszenia danych osobowychOsoba, której Dane osobowe dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi.  Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której Dane osobowe dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
6prawo do cofnięcia zgodyW przypadku, gdy przetwarzanie Danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje osobie, której Dane osobowe dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skutkiem odwołania zgody jest brak możliwości Przetwarzania danych osobowych z powołaniem się na tę właśnie podstawę Przetwarzania danych w przyszłości.
7Prawo do sprzeciwuOsoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych jeżeli podstawą przetwarzania tych Danych osobowych  jest wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
8Prawo do sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której Dane osobowe dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

CZĘŚĆ III Zasady wykorzystywania plików Cookies

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies. Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie w chwili przeglądania naszej strony internetowej.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do celów korzystania z Cookies zalicza się:
 3. dostosowanie zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, aktualizowana swoich informacji;
 6. wyświetlania i ograniczania liczby kontaktów z reklamą.
  1. Na dzień sporządzania niniejszej Polityki nasza strona wykorzystuje własne pliki cookies o nazwie „newsletter-popup”, których funkcjonalność polega na wyświetleniu osobie odwiedzającej stronę internetową możliwości zapisania się do prowadzonego przez Administratora Newslettera. 
  2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Mogą jednak Państwo dokonywać w każdym momencie modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Administratora.
  3. Wiązujemy, że szczegółowe zasady zmiany ustawień plików Cookies, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej dostępne są pod adresami:
 7. Internet Explorer ™ – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 8. Mozilla Firefox ™ – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 9. Chrome™ – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 10. Opera ™ – https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
 11. Safari™  – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

Cześć IV Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

 1. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
 1. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy); 
 2. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam); 
 3. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
 4. przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);
 5. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
 6. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;
 7. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
 8. ataki typu Man in the middle;
 9. stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);
 10. korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi.
 1. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń sugerujemy stosowanie właściwych środków technicznych, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.