Regulamin sklepu

Regulamin strony internetowej oraz sklepu internetowego 

pod adresem internetowym www.palarnia-kawy.com

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług i oferty Asterii, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną i oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.palarnia-kawy.com. 
 2. Regulamin określa również zasady zawierania przez Asterię z Klientami umów sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie dostępnym pod adresem strony internetowej o której mowa w ust. 1. 
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaj, zakres, warunki świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Asterię, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Asteria dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną; 
  3. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
  4. zasady zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od zawieranych umów w tym dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  5. zasady realizacji umów sprzedaży Towarów nabywanych przez Klienta w Sklepie,
  6. tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady odstępowania od zawieranych umów;
  7. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z Konsumentami;
 4. Asteria nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin w chwili rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej, przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną lub przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w szczególności poprzez przesłanie Regulaminu na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta. Regulamin udostępniany jest na Stronie pod adresem o którym mowa w ust. 1. 
 5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej, z Usług świadczonych drogą elektroniczną lub przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez Sprzedawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną lub dla zawarcia umowy. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany – jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Klient kontynuuje korzystanie ze Strony lub z Usług dostępnych na Stronie. 
 6. Asteria świadczy Usługi oraz zawiera Umowy zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie. 
 7. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty: kontakt@palarnia-kawy.com; sklep@palarnia-kawy.com ;   
 2. korespondencyjnie na adres: ul. Przełajowa 3/5, 94-044 Łódź, woj. Łódzkie, Polska;
 3. telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na Stronie Internetowej.
 1. Usługi świadczone są przez Asterię 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży Towarów określone są w Regulaminie.
 2. Umowy są obsługiwane przez Sprzedawcę w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach wskazanych na Stronie. We wskazanych terminach możliwy jest również kontakt ze Sprzedawcą. 

§ 2

Definicje

Ilekroć w treści Regulaminu określone pojęcia i zwroty pisane są wielką literą nadaje im się następującą treść i znaczenie:

 1. Asteria – Jarosław Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG pod nazwą NowyJa JAROSŁAW NOWAKOWSKI i prowadzoną pod adresem 94-044 Łódź, ul. Przełajowa 3 lok. 5, NIP 7272345225,
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przegląda Stronę, korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży Towarów;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; pod pojęciem Konsumenta w rozumieniu Regulaminu rozumie się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Konto – element oprogramowania Sklepu dostępny na Stronie Internetowej stanowiący realizację Usługi świadczonej drogą elektroniczną – Moje Konto i umożliwiający Klientowi dostęp do informacji gromadzonych przez Asterię, takich jak w szczególności: historia zamówień, historia płatności, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie, możliwość szybszego składania zamówień bez potrzeby wypełniania formularzy z danymi, przypominania hasła dostępu i jego zmiany;
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający wybór Towarów, który ma być przedmiotem Umowy, przetwarzania danych i informacji dotyczących wybranych Towarów poprzez zdefiniowanie rodzaju i ilości Towaru, danych Klienta, sposobów dostawy Towaru i umożlwiający złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów zgodnie z przetworzonymi przez Klienta danymi;
 7. Sklep – prowadzony przez Asterię tzw. sklep internetowy; zespół współpracujących ze sobą elementów infrastruktury elektronicznej Strony Internetowej umożliwiających zawarcie umowy sprzedaży Towarów;
 8. Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://palarnia-kawy.com; 
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 10. Towar – rzecz ruchoma (ruchomość) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego która może być przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Asterią i Klientem;
 11. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 12. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 13. Zamówienie – złożona Asterii przez Klienta, z wykorzystaniem Koszyka, oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 14. Zarejestrowanie – zespół czynności Klienta wykonywanych w procesie zawierania umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną – Moje Konto, mającej na celu utworzenie Konta i uzyskanie przez Klienta możliwości korzystania z niego.

§ 3

Realizacja obowiązków informacyjnych związanych ze sprzedażą sprzętu elektrycznego

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być Towary będące sprzętem elektrycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893).
 2. Jeżeli Asteria dokonuje sprzedaży Towaru o którym mowa w ust. 1 w swoim punkcie sprzedaży zobligowana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych Klienta w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co Towar kupowany przez Klienta. 
 3. Jeżeli Asteria będzie dostarczała Klientowi Towar, który przeznaczony jest dla gospodarstw domowych np. w następstwie zawartej umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, obowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego Towaru, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co Towar dostarczony.
 4. O ile Asteria prowadzi jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązana do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu Towaru przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 5. Asteria jest uprawniona do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
 6. Asteria nie może zbierać niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu (art. 35 ust. 1 Ustawy).
 7. Wykonując obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 39 pkt. 2 Ustawy o której mowa w ust. 1, Asteria, z uwagi na swoją siedzibę w Łodzi informuje, że:
 8. na terenie miasta Łodzi zlokalizowanych jest 10 charakterystycznych czerwonych pojemników. Łodzianie mogą do nich wyrzucać małe elektroodpady np. żarówki, baterie, golarki, tostery, ładowarki czyli sprzęt nie większy niż 50 cm.
 9. nstnieje również odbioru wielkogabarytowych elektrośmieci bezpośrednio z domu lub odwiezienia do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 10. nnformacje na temat punktów zbierania zużytego sprzętu, lokalizacji oraz zasad odbioru sprzętu dostępne są pod adresem łódzkiego urzędu miasta : 

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/czyste-miasto/gospodarka-odpadami/elektrosmieci-baterie-leki-i-termometry/elektrosmieci/  

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/czyste-miasto/gospodarka-odpadami/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok/

 1. więcej informacji na temat punktów zbierania zużytego sprzętu w innych niż Łódź gminach i miejscowościach można uzyskać kontaktując się z właściwym urzędem gminy. 

§ 4

Wymagania techniczne, pliki Cookies

 1. Dla prawidłowego zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu, jak również korzystania z Usług oraz zapoznawania się z zawartością Strony wymagane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej z której korzysta Klient.
 2. Zasady funkcjonowania plików „Cookies”, innego oprogramowania lub danych niebędących składnikiem usługi z której korzysta Klient, wprowadzanych przez Sprzedawcę do Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w Polityce prywatności dostępnej na Stronie pod adresem …..………………………… 
 3. Asteria w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przez siłę wyższą rozumie się ……………..
 5. Zamknięcie przeglądarki Klienta może, ale nie musi spowodować usunięcie danych przesłanych przez Klienta na Stronę.
 6. Asteria wskazuje, że dla możliwości skutecznego przeglądania Strony oraz korzystania z Usług oraz współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Asteria, niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, laptopa lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz przesyłanie i odbieranie danych; 
  2. dostępu do poczty elektronicznej; 
  3. zainstalowanej na urządzeniu o którym mowa w pkt. 1, przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; 
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 4

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Asteria informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem cyberprzestępczością.
 2. Cyberprzestępczość definiowana jest jako rodzaj przestępczości, w której komputer, urządzenie elektroniczne mające dostęp do sieci teleinformatycznych oraz zlokalizowane na nich dane, informacje są albo narzędziem, albo przedmiotem przestępstwa. Cyberprzestępczość może dotyczyć także ataków na samą sieć teleinformatyczną w celu zniekształcenie, uniemożliwienie wykorzystania, degradację lub zniszczenie informacji przechowywanej w komputerze lub sieci komputerowej.
 3. Klient korzystający z sieci Internet, jak również korzystający z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym oferowanych przez Asterię, musi pamiętać, że korzystanie to wiąże się ze zwiększoną podatnością na ataki cyberprzestępcze.
 4. Najczęściej występującymi zagrożeniami i rodzajami ataków cyberprzestępczych są:
  1. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia elektronicznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy); 
  2. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;
  4. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam); 
  5. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
  6. przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);
  7. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
  8. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;
  9. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
  10. 10)ataki typu Man in the middle;
  11. 11)sniffing – zainstalowanie na urządzeniu Klienta oprogramowania, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci
  12. 12)stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);
  13. 13)czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia luk systemu kryptograficznego celem jego złamania i dostępu do urządzenia Klienta;
  14. 14)korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;
 5. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Klienta, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.

§ 5

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Asteria przetwarzana te Dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego zawartego pomiędzy nim i Klientem dotyczącego świadczonych usług lub umów, a do których zalicza się, z zastrzeżeniem ust 2:
  1. nazwisko i imiona, nazwa Klienta;
  2. adres zameldowania, zamieszkania na pobyt stały;
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  4. adresy elektroniczne Klienta.
 2. W celu realizacji usługi lub umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem związanym z powstałym stosunkiem prawnym, Asteria może przetwarzać inne dane osobowe niezbędne ze względu na właściwość świadczonych usług, zawartych umów lub sposób ich rozliczenia.
 3. Asteria może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1;
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
 4. informacje o skorzystaniu przez Klient z Usług.
 1. Asteria nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1-3, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Dalsze informacje odnoszących się do przetwarzania przez Asterię danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
 3. Asteria w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości wyróżnia i oznacza te spośród Danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla realizacji usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży Towarów

§ 6

Zakres usług Asterii

 1. Asteria informuje, że umożliwia swoim Klientom, na zasadach określonych w Regulaminie:
  1. korzystanie z zasobów i materiałów dostępnych na Stronie Internetowej poprzez przeglądanie jej zawartości, podstron i zapoznawanie się z umieszczonymi tam informacjami,
  2. korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. zakup Towarów za pośrednictwem Sklepu w drodze zawieranych umów sprzedaży.
 2. Asteria informuje, że za pośrednictwem swojej Strony Internetowej świadczy następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
 1. 1)Wtyczki/hiperłącza do portali społecznościowych;
 2. 2)Newsletter,
 3. 3)Formularz kontaktowy – Napisz do nas;
 4. 4)Moje Konto,
 5. 5)Koszyk,
 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług o których mowa w ust. 2, jest nieodpłatne.
 2. Czynności o których mowa w ust. 1 pkt. 1 mogą być dokonywane również przez inne niż Klienci osoby fizyczne. Osoby takie są zobowiązane do dokonywania tych czynności z poszanowaniem prawa, w sposób nieuciążliwy dla innych i do zaniechania działań bezprawnych.

§ 7

Wtyczki/hiperłącza do portali społecznościowych

 1. Asteria umożliwia Klientowi korzystanie z usługi „plug-in” / hiperłącza (dalej jako: wtyczki) portali społecznościowych tj. Facebook, Instagram itp.
 2. Asteria zastrzega możliwość udostępnienia Klientom wtyczek innych portali społecznościowych, jak również ograniczenie dostępności w przypadku rezygnacji z korzystania z danego portalu społecznościowego przez Asterię. Zmiana o której mowa w zd. 1 nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Wtyczka portalu społecznościowego dostępnego na Stronie Internetowej oznaczona jest okienkiem z logo portalu lub jego dostawcy/operatora. 
 4. Korzystanie z Wtyczek następuje, poprzez kliknięcie na logo portalu i ma charakter jednorazowy. Kliknięcie na logo portalu umożliwia Klientowi przekierowanie na profil (konto) Asterii prowadzony na wybranym portalu społecznościowym, a o ile Klient posiada Konto na wybranym portalu społecznościowym, również dalsze korzystanie z usług tego portalu. 
 5. Asteria oświadcza, że nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali oraz zasady funkcjonowania udostępnionych wtyczek portali społecznościowych. Z uwagi na powyższe celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich dostawców/operatorów tj. Facebook Inc. z siedzibą: Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA lub innego dostawcę/operatora.

§ 8

Newsletter

 1. Z Newslettera może skorzystać każdy Klient, który zapisze się do systemu Newslettera, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Asterię na Stronie Internetowej. 
 2. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany dla świadczenia Neslettera, biuletynu/informacji dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną, informacji o Towarach będących w ofercie Asterii i nowościach, informacji na temat profilu działalności Asterii i prowadzonej działalności, ciekawostek, artykułów i publikacji dotyczących profilu działalności Asterii.
 3. Zapis do systemu Newsletteru dokonywany jest poprzez:
  1. wprowadzenie w okna formularza adresu poczty elektronicznej Klienta,
  2. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę i wyrażenie na to zgody poprzez zaznaczenie checkboxa,
  3. potwierdzenie woli zawarcia umowy o świadczenie Newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Subskrybuj” lub innego o równoważnej treści,
  4. po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny. 
 4. Asteria wskazuje, że prośba o potwierdzenie korzystania z Newslettera, o której mowa w ust. 2 pkt. 4, ma na celu weryfikację, że wskazane w procesie rejestracji dane są prawidłowe i że to Klient jest faktycznym dysponentem tego adresu poczty elektronicznej, zainteresowanym korzystaniem z Newslettera. 
 5. Z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku/linka aktywacyjnego o którym mowa w ust. 2 pkt. 4 dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Asterią umowy o świadczenie Newslettera.
 6. Umowa o świadczenie Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony. 
 7. Klient uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Newslettera w każdym dowolnym momencie, bez podawania przyczyn i bez podnoszenia kosztów, ze skutkiem natychmiastowym.
 8. W celu rezygnacji z Newslettera konieczne jest:
  1. kliknięcie przycisku „Rezygnacja z subskrypcji” lub innego równoważnego, dostępnego w każdym otrzymywanym biuletynie/informacji lub
  2. wysłanie do Asterii oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej o rezygnacji/rozwiązaniu umowy świadczenia Newslettera ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej zapisanego w systemie teleinformatycznym Usługodawcy jako właściwego do wysyłki biuletynu/informacji.
 9. Usługodawca informuje, że w przypadku rezygnacji z Usługi w trybie ust. 8 pkt. 1 po kliknięciu przycisku „Rezygnacja z subskrypcji” wyświetlana jest informacja potwierdzająca rezygnację, zaś w przypadku o którym mowa w ust. 8 pkt. 2 z chwilą otrzymania oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca rezygnację z Usługi. 
 10. Z chwilą złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 8 dochodzi do rozwiązania umowy o świadczenie Newslettera.
 11. W przypadku, gdy Klient przestaje być dysponentem adresu poczty elektronicznej wykorzystywanej w celu świadczenia Newslettera zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Asterię. W przeciwnym wypadku Newsletter będzie w dalszym ciągu świadczony na dotychczasowy adres poczty elektronicznej. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o woli dalszego korzystania z Newslettera z wykorzystaniem innego adresu poczty elektronicznej konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury o której mowa w ust. 1-5.
 12. Asteria wskazuje, że nie jest możliwe zawarcie kolejnej umowy o świadczenie Newslettera z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej już wskazanego dla świadczenia Newslettera. Postanowienia zd. 1 nie mają zastosowania do przypadku, gdy Klient zrezygnuje z Newslettera, a następnie wskaże ten sam adres poczty elektronicznej w celu ponownego rozpoczęcia korzystana z Newslettera.  

§ 9

Formularz kontaktowy

 1. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest przez Asterię drogą elektroniczną i umożliwia Klientowi kontakt z Asterią z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie Internetowej.  
 2. Dostęp do Formularza kontaktowego możliwy jest poprzez skorzystanie z przycisku „Kontakt” dostępnego na Stronie Internetowej lub jej podstronach.
 3. Formularz kontaktowy umożliwia Klientowi nawiązanie kontaktu z Asterią w celu uzyskanie informacji odnoszących się w szczególności do przedmiotu działalności Sprzedawcy, oferowanych do sprzedaży Towarów oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną albo porady dotyczącej Towarów lub usług. 
 4. Formularz kontaktowy umożliwia również nawiązanie kontaktu w celu ustalania, w sposób zindywidualizowany, warunków zawarcia umowy na świadczenie oferowanych Usług, czy też umowy sprzedaży Towarów, jak również możliwości skorzystania z oferty Asterii nie objętej niniejszym Regulaminem.
 5. Umowa na świadczenie Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy. Celem skorzystania z Formularza Kontaktowego Klient powinien:
  1. wypełnić na Stronie Internetowej pola formularza wskazanie poniżej sformułowania „Kontakt z nami” poprzez podanie wskazanych w nim danych i informacji,
  2. złożyć wymagane przez Asterię oświadczenia i zgody,
  3. wysłać wiadomość do Asterii poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.
 6. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Wyślij” treść wiadomości Klienta przekazywana jest automatycznie drogą elektroniczną do Asterii. Z tą chwilą, na Stronie Internetowej wyświetlany jest komunikat, że wiadomość Klienta została wysłana. 
 7. Umowa o świadczenie Formularza kontaktowego zawierana jest w chwili podjęcia czynności o których mowa w ust. 5 – na czas określony – do momentu wyświetlenia się Klientowi komunikatu o którym mowa w ust. 6. Z chwilą wyświetlenia się komunikatu umowa o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego ulega rozwiązaniu. 
 8. Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Formularza kontaktowego w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez zaniechanie dokonania czynności zmierzających do wysłania wiadomości do Sprzedawcy. 

§ 10

Moje Konto

 1. Usługa świadczona drogą elektroniczną – Moje Konto świadczona jest przez Asterię i umożliwia Klientowi dostęp i korzystanie z Konta. 
 2. Umowa o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną – Moje Konto zostaje zawarta w momencie dokonania Zarejestrowania. W tym momencie dochodzi również do utworzenia Konta.
 3. W celu dokonania Zarejestrowania oraz korzystania z Mojego Konta, Klient powinien:
  1. przejść do podstrony Strony Internetowej umożliwiającej przeprowadzenie procesu Zarejestrowania w celu skorzystania z Mojego Konta,
  2. wypełnić pola formularza przez podanie wskazanych w nim danych i informacji,
  3. złożyć wymagane przez Asterię oświadczenia i zgody,
  4. wygenerować hasło dostępu,
  5. wysłać wiadomość do Sprzedawcy o woli korzystania z Mojego Konta poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz” lub innego równoważnego,
 1. Z chwilą dokonania czynności o której mowa w ust. 3 pkt. 5 dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną – Moje Konto. Umowa o której mowa w zd. 1 zawierana jest na czas nieokreślony. 
 2. Klient ma możliwość rozwiązania umowy o której mowa w ust. 4 w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez złożenie Asterii w formie elektronicznej lub pisemnej oświadczenia o rezygnacji/rozwiązaniu umowy o świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną – Moje Konto.
 3. Klient jest zobligowany do niezwłocznej aktualizacji danych podawanych w procesie Zarejestrowania. Asteria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość świadczenia usługi w przypadku zaniechania przez Klienta czynności o których mowa w zd. 1 i powstałe po stronie Klienta szkody lub utrudnienia w korzystaniu z Mojego Konta.
 4. Klient jest zobligowany do zachowania hasła w tajemnicy i nieujawniania go innym podmiotom. Klient w ramach funkcjonalności Konta uprawniony jest do wielokrotnego modyfikowania treści hasła. 
 5. Dla korzystania z Konta konieczne jest zalogowanie do systemu Mojego Konta za pomocą formularza logowania, poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej podanego w chwili dokonywania Zarejestrowania oraz hasła.

§ 11

Koszyk

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru który chce kupić.
 2. Informacje o Towarach, które sprzedaje Asteria dostępne są na Stronie Internetowej wraz z informacjami dotyczącymi cech Towaru, jego parametrów, właściwości, opisu oraz ceny.
 3. Asteria informuje, że Towary katalogowane są w Sklepie według określonych kryteriów oraz cech, umożliwiających szybsze ich wyszukanie przez Klienta. 
 4. Towary dostępne w Sklepie są nowe i wolne od jakichkolwiek wad.
 5. Podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne w zakresie wynikającym z przepisów jest Asteria.
 6. W celu rozpoczęcia procedury składania Zamówienie Klient wykorzystuje Koszyk poprzez kliknięcie przy wybranym Towarze przycisku „Dodaj do koszyka”. Dokonywanie czynności o której mowa w zd. 1 może być dokonywana wielokrotnie w celu wyboru tego samego lub innych Towarów. 
 7. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży dotyczyć ma Towarów dostępnych na wagę, Klient w chwili wykonywania czynności o której mowa w ust. 6 zobligowany jest do wskazania gramatury wybranego Towaru.
 8. Po wykonaniu czynności o których mowa w ust. 6 Klient, w celu kontynuacji procedury składania Zamówienia, powinien skorzystać z dostępnej w Koszyku opcji „przejdź do realizacji zamówienia”, co umożliwi mu przetwarzanie informacji dotyczących wybranych Towarów, zdefiniowanie rodzaju i ilości Towaru oraz ich weryfikację, a następie zobligowany jest do:
  1. wypełnienia pól formularza dostępnego w Koszyku w zakresie danych niezbędnych dla złożenia Zamówienia,
  2. wyboru preferowanej formy płatności oraz sposobu dostawy,
  3. potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz złożenia innych wymaganych oświadczeń,
  4. kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”; Asteria wskazuje, że naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w momencie składania zamówienia stanowi potwierdzenie przez Klienta, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Towary ustalonej ceny.
 9. Z chwilą dokonania czynności o której mowa w ust. 8 pkt. 4 dochodzi do złożenia przez Klienta Zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do wprowadzania do systemu Sklepu danych zgodnie z rzeczywistością.
 11. Umowa na korzystanie z Koszyka ma charakter jednorazowy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. 
 12. Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Koszyka w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez zaniechanie dokonania poszczególnych czynności przetwarzania informacji o których mowa w ust. 8.

§ 12

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Asteria niezwłocznie dokonuje potwierdzenia otrzymania Zamówienia, poprzez przesłanie stosownego potwierdzenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. 
 2. Asteria, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia otrzymania oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów dokonuje weryfikacji możliwości realizacja Zamówienia. 
 3. W przypadki, gdy w skutek czynności o której mowa w ust. 2 możliwe jest zrealizowanie Zamówienia, Asteria, w terminie wskazanym w ust. 2, wysyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania oferty informację o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Z ta chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 4. W przypadki, gdy w skutek czynności o której mowa w ust. 2 nie jest możliwe zrealizowania Zamówienia, Asteria, w terminie wskazanym w ust. 2, wysyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania oferty informację o odrzuceniu oferty zawarcia umowy. W przypadku, gdy w procesie składania oferty Klient dokonał już zapłaty ceny za Towary, Asteria niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odrzuceniu oferty, dokonuje zwrotu wpłaconej ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 5. W braku czynności o której mowa w ust. 4 poczytuje się, że Asteria Zamówienie przyjęła z chwilą upływu terminu o którym mowa w ust. 2 co równoznaczne jest ze skutkiem o którym mowa w ust. 3 zd. 2.

§ 13

Płatność za Towary

 1. Z tytułu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić Cenę Towaru.
 2. Cena poszczególnych Towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej w danym momencie stawce. Podane Ceny nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki i dostawy, które to koszty wskazywane są w trakcie składania oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. 
 3. Asteria umożliwia Klientowi dokonane zapłaty ceny Towaru w preferowanej przez Klienta formie bezgotówkowej:
  1. z wykorzystaniem systemu płatności internetowych Przelewy24 obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000274399, posiadającą NIP: 7792308495, 
  2. z wykorzystaniem systemu płatności internetowych Paypal obsługiwanego przez PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113), przy ul. Emilii Plater 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000289372, posiadając NIP: 5252406419,
  3. z wykorzystaniem systemu płatności internetowych PayPo obsługiwanego przez PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewska 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000575158, posiadającą NIP: 5213705997.
  4. Paynow – mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji

podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień

01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych.

 1. Cena zapłacona może być również w formie gotówkowej w chwili odbioru Towaru przez Klienta zgodnie z § 14 ust. 3.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili składania oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów i nie ulega zmianie w trakcie jej realizacji. 
 3. Asteria wskazuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 4. Asteria informuje również, że faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Odczyt pliku wymaga zatem zainstalowania na urządzeniu Klienta oprogramowania pozwalającego na odczyt dokumentów w formacie PDF. 
 5. Klient upoważnia Asterię do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa Klienta do żądania przesłania dokumentu w formie papierowej na wskazany adres. 

§ 14

Dostawa i odbiór Towaru

 1. Asteria wskazuje, że dostawa Towaru do Klienta, dokonywana jest za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Klienta na etapie zawierania Umowy. 
 2. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 3. Klient ma możliwość dokonania odbioru Towaru osobiście, pod adresem o którym mowa w Łodzi, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 28
 1. Skompletowanie oraz wysyłka zamówionych Towarów następuje w terminie niedłuższym niż 3 dni robocze liczone od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 2. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy i nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu wydania Towaru przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.
 3. O ile funkcjonalność Strony lub rodzaj dodatkowych usług przewoźnika to umożliwiają, Klient ma możliwość weryfikacji momentu wysłania Towaru oraz śledzenia jego przewozu. 

§ 15

Zasady korygowania błędów

 1. Asteria umożliwia Klientowi korygowanie błędów dotyczących Umowy. 
 2. Podczas korzystania z Koszyka oraz dokonywania czynności w celu zawarcia Umowy, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany każdej wprowadzonych informacji (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy/danych Klienta). W przypadku niezgodności informacji lub ich nieprawidłowości, należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami. 
 3. W przypadku błędu Klienta, co do wprowadzonych informacji (np. ilość zamawianego towaru, błędnego podania danych Klienta, zmiany formy doręczenia Towaru), Klient ma prawo do zmiany w tym zakresie umowy sprzedaży Towarów. Prawo to przysługuje:
  1. w przypadku, gdy zamówienie jest składane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze) – nie później niż do godziny 18.00 tego dnia,
  2. w przypadku, gdy oferta jest składana w innym dniu niż wskazany w pkt. 1, lub pod godzinie 18.00 dnia roboczego – nie później niż do godziny 18.00 najbliższego dnia roboczego.

w każdym jednak wypadku nie później niż do chwili przyjęcia przez Asterię oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. 

 1. W celu skorzystania z uprawnienia o którym mowa w ust. 3 koniecznej jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@palarnia-kawy.com ze wskazaniem zakresu zmiany oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznie do komunikacji. Niezwłocznie po dokonaniu korekty oferty, ale nie później niż 48 godzin od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 3, Asteria wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość na podany przez Klienta adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmian. W przypadku braku w treści wiadomości wskazanego adresu poczty elektronicznej Asteria wysyła potwierdzenie zmian na adres z którego Klient wysłał wiadomość o której mowa w zd. 1. W przypadku, gdy termin na potwierdzenie dokonania korekty upływa w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, potwierdzenie wysyłane jest do Klienta w najbliższym dniu roboczym do godziny 18.00. 
 2. Klient upoważniony jest również do telefonicznego zawiadomienia Asterii o skorzystaniu z uprawnienia o którym mowa w ust. 3. Telefonicznie zawiadomienie nie wyłącza obowiązku o którym mowa w ust. 4. 
 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do skorygowania błędów termin o którym mowa w § 12 ust. 2 biegnie od dnia potwierdzenia zmienionych warunków Umowy przez Sprzedawcę na zasadach o których mowa w ust. 4. 
 4. W przypadku wykrycia potencjalnego błędu przez Asterię, kontaktuje się ona niezwłocznie z Klientem w celu weryfikacji, czy wprowadzone dane i informacje pozostają prawidłowe, oraz ewentualnej korekty błędu. 

§ 16

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Asterii oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku umowy sprzedaży Towarów, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia.
 3. Asteria po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać. 
 5. Jeżeli przedmiotem umowy był Towar, ulega on zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia Asterii oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Konsument zwracając Towar ma obowiązek zabezpieczyć wysyłany Towar w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.
 7. Asteria dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności w terminie czternastu dni od dnia w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Asteria może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Asterii.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Asterię, Asteria nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) tj. w szczególności:
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Asteria przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze stosownym formularzem odstąpienia od umowy. Asteria wskazuje, że pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze stosownym formularzem odstąpienia od umowy który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 17

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient upoważniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług Klient może składać, w szczególności na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub korespondencji pocztowej na adres Asterii. Wzór pisma reklamacyjnego zawarty jest w Załączniku Nr 2 do Regulaminu. 
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wynika z przepisów art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi określone zostały przepisami 559 i nast. Kodeksu Cywilnego. 
 4. Zalecane jest, aby Klient w chwili składania reklamacji przekazał Sprzedawcy dane pozwalające zidentyfikować Klienta, dane teleadresowe na które ma zostać udzielona odpowiedz na reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania Klienta.
 5. Asteria ustosunkowuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Bezskuteczny upływ terminu traktowany jest, jako uznanie żądania za uzasadnione.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem w związku z korzystaniem z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru lub usługi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Asteria ustosunkowuje się tego żądania na zasadach określonych w zd. 1, w terminie 14 dni. Bezskuteczny upływ terminu traktowany jest, jako uznanie żądania za uzasadnione.
 7. Ustosunkowanie się do reklamacji przekazywane jest Klientowi na Trwałym nośniku informacji poprzez jej przesłanie na adres korespondencyjny Klienta lub na adres jego poczty elektronicznej, albo telefonicznie – w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na porozumiewanie się z nim w sprawie reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 
 8. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane lub informacje są niepełne w sposób uniemożliwiający rozpatrzenie reklamacji, Asteria o ile jest to możliwe, wzywa Klienta do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie. W przypadku, gdy dane uniemożliwiają wezwanie Klienta do ich uzupełniania, Asteria pozostawia reklamację nie rozpoznaną do czasu uzupełnienia tych danych lub informacji. 
 9. Uwzględniając reklamację Asteria niezwłocznie czyni zadość żądaniu Klienta zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami. 
 10. Przewidziane w Regulaminie postępowanie reklamacyjnie nie wyłącza i w żaden sposób nie ogranicza roszczeń Klienta przysługujących ma na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego właściwych dla danego rodzaju umów.
 11. Asteria oświadcza, że w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Asteria oświadcza, że jego odpowiedzialność w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jak również z tytułu czynu niedozwolonego ograniczona jest wyłącznie do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny Towaru, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.  
 12. Asteria wskazuje, że roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towaru lub ich wyłączenie pozostają bez wpływu na roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli dla danego Towaru gwarancja została zastrzeżona. 

§ 18

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/), powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji o której mowa w § 17, Asteria informuje Klienta będącego Konsumentem o:
  1. przysługującym mu prawie do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów; 
  2. podmiocie uprawnionym do rozpoznawania takiego sporu;
  3. wyrażeniu przez Asterię zgody na rozwiązanie sporu poprzez skorzystanie z  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 3. Jeżeli Asteria nie złożył oświadczenia o którym mowa w ust. 8 pkt. 3, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Asteria wskazuje, że Klient będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z elektronicznego narzędzia internetowego rozpatrywania sporów nieodpłatnie dostępnego pod adresem internetowym:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 19

Zabezpieczanie i utrwalanie umów

 1. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Asterię Klientowi treści zawieranej umowy następują w trybie o którym mowa w ust. 2-3.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
  1. poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia warunków zawartej Umowy,
  2. poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
 3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientowi na każde jego żądanie.

§ 20

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej oraz usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. 
 2. Zabronione jest wprowadzenie przez Klienta do Systemu teleinformatycznego Strony Internetowej jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. W ramach korzystania ze Strony Internetowej oraz jej zawartości i oferowanych usług w sposób zgodny z prawem Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. wprowadzania do Systemu teleinformatycznego Strony Internetowej wszelkich żądanych danych i informacji zgodnych ze stanem faktycznym;
  2. niekorzystania ze Strony Internetowej oraz oferowanych usług w sposób zakłócający ich funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy;
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w sposób zgody z prawem.
 4. W przypadku, gdy Asteria stwierdzi wprowadzenie do Systemu teleinformatycznego Strony Internetowej treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z usług w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, upoważniony jest do niezwłocznego zablokowania dalszego przesyłania tych treści, jak również czasowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta, którego działania lub zaniechania naruszają postanowienia ust. 1-3. O powyższym, o ile jest to możliwe, niezwłocznie informuje Klienta wzywając do niezwłocznego zaprzestania naruszeń. 
 5. Wznowienie świadczenia usług następuje niezwłocznie po zaniechaniu przez Klienta czynności bezprawnych, nie później niż w ciągu 48 godzin od tej chwili. 

§ 21

Zmiany w regulaminie

 1. Asteria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostaje w wyraźny sposób uwidoczniona poprzez zamieszczenie na Stronie, w tym na tzw. stronie głównej Strony. Ponadto Klient każdorazowo na etapie zawierania umów proszony jest o zapoznanie się/zaakceptowanie aktualnie obowiązującego Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w przypadku: 
  1. zmiany przepisów prawa skutkującym obligatoryjną zmianą treści Regulaminu, 
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie w jakim wpływają na postanowienia Regulaminu, 
  3. zmiany siedziby, danych adresowych Sprzedawcy.
  4. zmiany profilu działalności Sprzedawcy, wprowadzenia lub zmiany asortymentu Towarów lub świadczonych usług wpływająca na treść Regulaminu,
  5. wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji usług lub poprawy sposobu, bezpieczeństwa lub zasad ich świadczenia.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Strony Internetowej korzystających z usług, przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub zrealizowane umowy sprzedaży Towarów oraz sposób ich realizacji. Jeżeli jednak zmiana Regulaminu podyktowana jest zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego to wówczas dotychczasowe uprzednio zawarte umowy, których ta zmiana dotyczy, będą realizowane na zasadach określonych według nowego brzmienia Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu odnosi się do usług świadczonych w sposób ciągu (np. na czas nieokreślony) Klient po udostępnieniu mu nowej treści Regulaminu uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie takich Usług w najbliższym terminie wypowiedzenia, a zatem w pierwszym możliwym terminie na dokonanie tej czynności nie dłuższym niż 14 dni od udostępnienia nowej treści Regulaminu. 

§ 22

Nota prawna

 1. Asteria zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony Internetowej, jak również dokonywania zmian w zakresie zamieszczonych na niej informacji bez konieczności uprzedniego informowania Klientów w tym zakresie.  
 2. Asteria wskazuje, że pozostaje właścicielem oraz wyłącznym użytkownikiem Strony Internetowej.
 3. Asteria wskazuje, że wszystkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Asterii lub Asteria posiada stosowne upoważnienie do korzystania z nich, co nie wpływa na ochronę prawno-autorską przysługującą podmiotom upoważniającym Asterię do korzystania z nich. Z uwagi na powyższe Asteria przypomina o obowiązku respektowania przepisów chroniących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Zabronione jest nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych na Stronie Internetowej.
 5. Postanowienia ust. 4 nie znajdują zastosowania do korzystania z treści oraz zawartości Strony Internetowej w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, jak również do przypadku, gdy uprawnienie takie dla dokonujących tych czynności wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zgody uprawnionego podmiotu.
 6. Asteria w najszerszym dopuszczanym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji oraz danych zamieszczonych na Stronie Internetowej w zakresie w jakim służą wzbogaceniu wiedzy i przekazaniu Klientowi informacji w zakresie rodzaju usług świadczonych i profilu działalności Asterii. 

§ 23

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie oraz w siedzibie Asterii.
 3. Wszelkie czynności, umowy i stosunki prawne, w tym umowy sprzedaży Towarów dokonywane są i zawierane są zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 4. Asteria oświadcza, że nie stosuje żadnych kodeksów etycznych. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa.
 6. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest jego załącznik.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r. 

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy. 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

………………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

Asteria:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne Sprzedawcy)

Klient:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne Klienta)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać umowę co do której konsument odstępuje)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru Towaru(*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Uiszczoną cenę proszę zwrócić 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać w jakiej formie ma zostać dokonany zwrot ceny, jeżeli ma być inny niż forma płatności)

…………………………………………….

(podpis Klienta/ów w przypadku przesyłania formularza 

w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

Pouczenie w przedmiocie prawa odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę przez niego upoważnioną, a jeżeli odstąpienie dotyczy świadczonych usług – od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutkiem odstąpienia od umowy jest traktowanie umowy jako niezawartej i powstanie obowiązku zwrotu swoich świadczeń. Tym samym zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy się jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadkach o których mowa w art. 38 Prawa konsumentów nie mają Państwo możliwości odstąpienia od umowy, a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na świadczenie usługi w pełnym zakresie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wówczas tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy. 

Załącznik 2 – Wzór formularza reklamacyjnego. 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci reklamowania towaru –  skorzystania z rękojmi za wady) 

………………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

Asteria:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne Sprzedawcy)

Klient:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne Klienta)

Reklamacja

Niniejszy informuję, że zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową.

Stwierdzona niezgodność/wadliwość towaru polega na …………………….

Wskazuję, że niezgodność/wadliwość towaru została stwierdzona w dniu …………………….

Z uwagi na powyższe żądam, stosownie do przepisów art. 560 i nast. Kc ………………………………………………………………………………………………………………………………….*

(należy określić treść żądania Klienta)

…………………………………………….

(podpis Klienta/ów w przypadku przesyłania formularza 

w wersji papierowej)

*Klient będący Konsumentem może żądać:

 • Obniżenia ceny albo może odstąpić od zawartej umowy, chyba że Asteria niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienia rzecz na wolną od wady albo wadę usunie;
 • zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę;